วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝาก(ลองอ่านดูนะอาจจะชอบก็ได้)
11 วิธีเลียนแบบพฤติกรรมหมาๆ ให้คนยกย่อง
1.ซื่อสัตย์ยิ่งชีพ
2.สำนึกบุญคุณโคตรๆ
3.เชื่อฟังคำสั่ง
4.รักบ้าน
5.ฝึกได้
6.รักพวกพ้อง
7.อ้อนบ้างบางเวลา
8.โกรธเป็นแต่หายเร็ว
9.พึ่งตัวเอง
10.กินง่ายอยู่ง่าย
11.สู้จนตรอก

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551

สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ:


พระราชวังบางประอิน
พระราชวังบางปะอินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน เขตพระราชฐานชั้นนอกใช้เป็นที่สำหรับการออกมหาสมาคมและพระราชพิธีต่างๆ ส่วนเขตพระราชฐานชั้นในใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ สิ่งที่น่าสนใจในเขตพระราชวังชั้นนอก ได้แก่ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ หอเหมมณเฑียรเทวราช พระที่นั่งวโรภาษวิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร

วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์
เป็นวัดในเขตพระราชวังหลวงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นวัดซึ่งไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา วัดนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00–18.30 น.
วัดไชยวัฒนาราม
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง สิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่มีพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุและเจดีย์รายตามพระระเบียงคดรอบพระปรางค์

วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดนี้ร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย และเพิ่งตั้งขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาเมื่อไม่นานมานี้ ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีประชาชนไปนมัสการอย่างเป็นจำนวนมาก
วัดท่าการ้อง
เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ภายในพระอุโบสถมีพระประธาน สมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากคือ หลวงพ่อรัตนมงคล หรือหลวงพ่อยิ้ม บรรยากาศบริเวณวัดมีความร่มรื่น และจัดแต่งสวนไว้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ห้องน้ำที่วัดนี้แปลกไม่เหมือนวัดไหนๆในประเทศไทย เพราะในห้องน้ำมีการติดเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำที่นี่สะอาดมาก
พระราชวังจันทรเกษม
ตั้งอยู่บนถนนอู่ทองริมแม่น้ำป่าสัก เป็นวังหน้าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวร เมื่อในปี พ.ศ. 2120 วังนี้ได้ถูกข้าศึกเผาทำลายเสียหายและถูกทิ้งร้างจนถึงรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมพระที่นั่งพิมานรัตยาและพลับพลาจตุรมุขเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานให้เป็นที่ว่าการมณฑลอยุธยา และรัชกาลที่ 7 โปรดฯ ให้เปลี่ยนเป็นศาลากลางจังหวัดจนกระทั่งได้สร้างศาลากลางใหม่ กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาดูแลและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น
ปางช้างอยุธยา แล เพนียด
มีบริการขี่ช้างชมเมือง เปิดให้บริการเวลา 9.00-17.00 น.
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตั้งอยู่อำเภอบางไทร มีเนื้อที่มากถึง 1,000 ไร่ ศูนย์แห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านที่สนใจในงานศิลปหัตถกรรม ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมผลงานศิลปหัตถกรรมของชาวบ้าน และเลือกซื้อเป็นของฝาก และของที่ระลึก